แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) โดยกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม
 • ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอนี้ (หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * เป็นหัวข้อที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอ) และสามารถยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองหรือโดยการมอบอำนาจ มาที่กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ และ/หรือโดยทาง อิเล็กทรอนิกส์มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): DPO_Group@singerthai.co.th และ SgcDPO@sgcapital.co.th
 • รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  คำนำหน้า *
  ประเภทการยื่นคำขอ *

  เพื่อขอใช้สิทธิ *

  ให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลในการนำเสนอขายสินค้า/บริการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ รวมถึงกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ผู้ให้บริการภายนอก และพันธมิตรทางการค้า


  หมายเหตุ:
  1. กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ ได้แก่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด และ บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด
  2. โปรดระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิของท่านโดยชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ ใช้ประกอบการดำเนินการตามคำขอของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรายละเอียดไม่เพียงพอ กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้
  3. เมื่อท่านแจ้งถอนความยินยอม กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ จะระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานความยินยอมของท่านในการประมวลผล และจะแจ้งให้ตัวแทน และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูล่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ ระงับการดำเนินการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
  4. การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น และในบางกรณีการถอนความยินยอมของท่านอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการขยองกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ ได้อีก
  5. กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อการดำเนินการตามคำขอของท่านโดยอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายในกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ หรือต่อผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการของกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ เพื่อการดำเนินการตามคำขอของท่าน
  6. เพื่อให้แน่ใจว่า กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ ดำเนินการตามสิทธิของบุคคลที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของ กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ จะติดต่อขอรับเอกสารพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิที่ร้องขอภายใต้ พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ กลุ่มบริษัทซิงเกอร์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามสิทธิตามคำขอ โดยเอกสารพิสูจน์ตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคำขอนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในแบบคำขอนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำขอใช้สิทธิที่ระบุข้างต้นภายใต้ข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากกลุ่มบริษัทซิงเกอร์ หากจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาทุจริต"  ลายมือชื่อของผู้ขอ    
  วันที่ส่งข้อมูล    
  เวลาที่ขออนุมัติ